شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان سربیشه

مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان سربیشه

مشخصات پروژه

پروژه : مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان سربیشه

کارفرما : شهرداری سربیشه

سال: 1401