شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان سراوان

مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان سراوان

مشخصات پروژه

پروژه: مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان سراوان

کارفرما : شهرداری سراوان

سال 1401