شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان خاش

مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان خاش

مشخصات پروژه

پروژه : مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان خاش

کارفرما : شهرداری خاش

سال: 1401