شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن مس رضوان

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن مس رضوان

مشخصات پروژه

پروژه: مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن مس رضوان

کارفرما : شرکت معدن مس رضوان

سال: 1401