شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی فاز توسعه کارخانه مس کوه خیری

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی فاز توسعه کارخانه مس کوه خیری

مشخصات پروژه

پروژه : مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی فاز توسعه کارخانه مس کوه خیری

کارفرما : شرکت زمین کاوان زمان

سال 1401