شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی خط انتقال گاز راسک واقع در استان سیستان بلوچستان

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی خط انتقال گاز راسک واقع در استان سیستان  بلوچستان

مشخصات پروژه

پروژه: مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی خط انتقال گاز راسک واقع در استان سیستان  بلوچستان

کارفرما : شرکت گاز استان خراسان جنوبی

سال 1402