شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی خط انتقال باغین-کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی خط انتقال باغین-کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان

مشخصات پروژه

پروژه : مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی خط انتقال باغین-کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان

کارفرما : شرکت گاز استان کرمان

سال 1402