شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

طرح بازنگری ارزیابی اثرات زیست محیطی استخراج از معدن مس کوه آتشکده

طرح بازنگری ارزیابی اثرات زیست محیطی استخراج از معدن مس کوه آتشکده

مشخصات پروژه

پروژه : طرح بازنگری ارزیابی اثرات زیست محیطی استخراج از معدن مس کوه آتشکده

کارفرما : شرکت زمین کاوان زمان

سال 1402