شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث و بهره برداری کارخانه استحصال مس

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث و بهره برداری کارخانه استحصال مس

مشخصات پروژه

پروژه : مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث و بهره برداری کارخانه استحصال مس

کارفرما : شرکت ماشین سازی و توسعه فرآوری زرین راشا

سال: 1401