شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث مخازن نفتی و گاز مایع (LPG)واقع در منطقه ی ویژه ی اقتصادی سرخس

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث مخازن نفتی و گاز مایع (LPG)واقع در منطقه ی ویژه ی اقتصادی سرخس

مشخصات پروژه

پروژه : مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث مخازن نفتی و گاز مایع (LPG) واقع در منطقه ی ویژه ی اقتصادی سرخس

کارفرما : شرکت ضیایی لجستیک

سال: 1401