شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک صنعتی تخصصی لاستیک

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک صنعتی تخصصی لاستیک

مشخصات پروژه

پروژه : مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک صنعتی تخصصی  لاستیک

کارفرما : شرکت  کویر تایر

سال 1401