شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

پریسا اکبری عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد عمران محیط زیست

خالد اکبری رئیس هیئت مدیره

کارشناس عمران

مارال ناصری مدیر عامل،عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد محیط زیست