شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

    محیط زیست             نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلی
مارال ناصریکارشناسی ارشد محیط زیست
پریسا اکبریکارشناسی ارشد محیط زیست
مصطفی کلهردکتری محیط زیست
مهدي رحمتی سایهکارشناسی ارشد محیط زیست
محسن مغربیدکتری محیط زیست
محدثه میردکتری محیط زیست
فرانک محمدی نژادکارشناسی ارشد محیط زیست
سعیده اناویکارشناسی ارشد محیط زیست
  منابع آبسیامک رضا زادهدکتری سازه های هیدرولیکی
فرزانه داروغهکارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
رحمان رزمگیرکارشناسی ارشد منابع آب
سارا سریخانیکارشناسی ارشد مدیریت منابع آب
زهرا خلق ذکر آبادکارشناسی ارشد آب شناسی
   آب و فاضلابمرتضی نیک پسندکارشناسی ارشد بهداشت محیط
زمین شناسیمحمد تقی کرباسیدکتری هيدروژئولوژي
عفت ذاکرکارشناسی ارشد زمین شناسی محیط زیست
فیزیوگرافی و GISاکرم حیدریکارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
HSEمهرزاد ابراهیم زادهکارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
فضای سبزاحمد خلیلیان عادلکارشناسی ارشد فضای سبز